Gradnja

Protipožarna zaščita


Kljub enotnim predpisom po vsej državi so odstopanja po posameznih pokrajinah, na primer opredelitev posebnih struktur gradnje in za odmaknjena področja. Izjemne in posebne primere, predpise o nujnih poteh, zahteve za požarno odpornost so odvisne, od togosti požara in sestavnih delov, ki ločujejo sestavne dele zgradbe, na primer, zunanje stene.

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah – pravni okvir delovanja tehnične smernice

Gradbeni predpis, ki za stavbe podrobneje opredeljuje bistveno zahtevo »varnost pred požarom«, je Pravilnik o požarni varnosti v stavbah. V tem pravilniku so določene naslednje zahteve za varnost pred požarom:

- širjenje požara na sosednje objekte (3. člen),

- nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbah (4. člen),

- evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje (5. člen),

- naprave za gašenje in dostop gasilcev (6. člen).

112 Gasilci
112 Gasilci

Vplivni dejavniki, na odločitve ukrepov, varstva pred požarom

 • Predpisi o požarni varnosti v nekaterih pokrajinah, temeljijo oziroma se razlikujejo s podzakonskimi predpisi na lokalni ravni ali glede na gradnjo odmaknjenosti, se določajo s postopki za obstoječo posodobitev
 • Gradnja in uporaba zgradbe: Zahteve glede požarne ogroženosti in število uporabnikov (bivališča, drugi objekti, javne zgradbe, posebne strukture)

Stavbe so razdeljene v skladu po gradbenih predpisih posameznih razredov z narodnimi gradbenimi predpisi za stavbe. Razvrstitev zgradbe v stavbi je odvisna od stopnje razreda in površine zgradbe. Vsaka država ureja to v lokalnih gradbenih predpisih in razvrstitvah različnih vrst objektov. Delitev zgradb v različne razrede stavb je tukaj v tem primeru odvisna z različnimi komponentami in zahtevami stavbe. Višja, kot je, na primer, kot gradbeni razred višje so zahteve glede požarne odpornosti sestavnih delov.

 

 • Lokacija stavbe na zemljišču, sosednje stavbe, razmiki, zahteve za preprečevanje širjenja požara
 • Gradbeni razredi z gradbenimi višinami in površinami ter pogoji razreda uporabe, glej preglednico 24. Za gradbeni razred 1, ni nobenih posebnih zahtev za protipožarno zaščito, visoke stavbe (višina stavbe do 22 m) ali zasnov s podporo in povezavo z razredi požarne varnosti F90 - A, za zaključne gradbene dele in uporabo gradbenih materialov, razreda, A

Preglednica 2.4: Gradbeni razredi po MBO

Vrsta stavbe

Stavba višina

Uporabna

Enota (NE)

Osnovna bruto

površina NE

 

Prosto stoječa

≤  7 m

≤ 2

Σ ≤ 400 m2

 

≤  7 m

≤ 2

Σ ≤ 400 m2

(Razno)

≤  7 m

 

 

 

≤ 13 m

 

≤ 400 m2/NE

(Razno)

≤ 22

 

 

 

 

 • Rekonstrukcija stavb

V drugem odstavku 1. člena pravilnika je v zvezi z rekonstrukcijo stavb podana splošna omejitev njegove uporabe. Določeno je, da se upoštevajo, kadar so dane tehnične možnosti za dosego njegovih zahtev in upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine. To pomeni, da je treba vsaj pri tistih rekonstrukcijah, kjer zaradi pogojev varstva kulturne dediščine ali tehničnih ovir pri rekonstrukcijah namesto s to tehnično smernico predlaganih ukrepov izbrati tako alternativno kombinacijo zaščitnih oziroma aktivnih gradbenih in tehničnih ukrepov, ki ob upoštevanju konkretno ugotovljenih omejitev in pogojev v kar največji meri prispevajo izpolnitvi zahtev pravnega reda na področju varstva pred požarom. Tako projektiranje šteje za projektiranje po zadnjem stanju gradbene tehnike v smislu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.

Požarna zaščita - sirena
Požarna zaščita - sirena

Preglednica 25: Požarne lastnosti gradbenega materiala po DIN 4102 - 1 » za zadrževanje ognja gradbenih materialov in komponent« Evro razredi 1998, DIN EN 13501 - 1 »klasifikacija gradbenih proizvodov in način gradnje za njihov odziv na ogenj« (2010)

Gradbeni nadzor, imenovanje

Gradbeni material

po DIN 4102-1   

Evro razred DIN 1350 - 1

Razlaga

Ne gorljivo

A1  brez gorljivih

sestavin               

A1

Razvijanje dima s:

 

s1: brez nastajanja dima ali nastajanje z malo dima

s2: omejeno nastajanje dima

s3: neomejeno nastajanje dima

 

pekoče kapljanje d:

d0: nobenega kapljanja

d1: brez trajnega kapljanja

d2: jasno kapljanje

A2  zgorljivimi

sestavin                ami

A2                         s1,d0

Težko vnetljivo

 B1

B,C                      s1,d0

A2,B,C     s2,d0/s3,d0

 

A2,B,C     s1,d1/s1,d2

A2,B,C                 s3,d2

Normalno vnetljivo

B2

D               s1,s2/s3,d0

E

D        s1,s2/s3,d1/d2

E

Lahko vnetljivo  

B3

F

 

Alternativne rešitve je treba iskati za celo stavbo ali le za njen del. Tudi pri rekonstrukcijah je treba izhajati iz ugotovitve, da so ukrepi varstva pred požarom praviloma med seboj povezani in njihovega končnega učinka ni mogoče obravnavati izključno na podlagi analize vsakega ukrepa posebej, torej brez upoštevanja rezultatov celotno izbrane zasnove varstva pred požarom. O tehničnih možnostih izpolnjevanja zahtev pravilnika praviloma presoja projektant in revizor, če gre za stavbo, kjer je z zakonom predpisana revizija projektne dokumentacije

Ker je varnost pred požarom zagotovljena le ob pravilni vgradnji proizvodov, namenjenih požarni zaščiti stavbe, smejo biti v stavbi vgrajeni le proizvodi, za katere je ugotovljena skladnost s projektiranimi požarnimi lastnostmi, vgrajeni pa morajo biti skladno z navodili proizvajalca.

 

 • možni izhod v sili in reševalne poti znotraj in zunaj objekta, dostop gasilcem in omogočanje za dajanje navodil usposobljenim strokovnjakom na licu mesta
 • Požarna odpornost celotne strukture z nosilno konstrukcijo fasade, nosilna/ne nosilna konstrukcija sestavnih delov; klasifikacija ognja, ocenjene požara, visoko odporno pred ognjem
 • Klasifikacija gradbenih materialov: Razvrščanje, vnetljivi, normalna vnetljivost, odporni proti ognju
 • Sestavni deli: odvisno od narodnih zahtev posamezne države za nosilne konstrukcije in ojačitve, za prostore z gradbenimi deli z zunanjo steno
 • fasadne konstrukcije z dodatno izolacijo (toplotna izolacija, dobro prezračena fasada, izolacija votlih sten, prosojna in enoslojna izolacija. Razvrstitev celotnega sistema je odvisna od zgradbe, če je razred, A ali B1 / B2 odvisno od posameznih komponent (negorljivo / gorljivo ali mineralno / organsko) oziroma se zahtevajo vse potrebne projektne značilnosti (na primer požarne pregrade).

Preglednica 26: Razredi požarne odpornosti sestavnih gradbenih delov v skladu z DIN 4102 - 2 »obnašanje požara gradbenih materialov in gradbenih komponent« (1977) in EN 13501 - 2 in -3 »klasifikacija gradbenih proizvodov in načini izgradnje njihovega odziva na ogenj« (2010), izvleček

Gradbeni nadzor,

navedba

Razred odpornosti proti

ognju po DIN 4102-1

Razred odpornosti proti ognju po DIN EN 13501- in -3

 Pojasnilo

 

R:         Nosilnost

E:         izolacije pod vplivom 

I:          požara v smeri udara

             požara in razreda

M:       požarne odpornosti

(i→o) navzven

 

F 60-B Visoka odpornost proti ognju:

za gorljive nosilne ali spojne dele je potrebna požarna zaščita in negorljiva izolacija

F-90 AB odpornost proti ognju:

za negorljive nosilne in spojne dele je potrebna stalna zaščita iz negorljivih materialov

 

 

Nosilni gradbeni deli

 

 

 

Brez sobnega prikljuka

S sobnim priključkom

Ne nosilne notranje stene

Ne nosilne zunanje stene

 

EI 30

E 30 E 30   (i→o)

EI 30           (a←b)

 

 

Zadržuje požar

F 30-B, F 30-AB

F 30-A

R 30

REI 30

 

Visoka zadržljivost požara

F 60-B, F 60-AB,

F 60-A

R 60

REI 60

EI 60

E 60 E 30   (i→o)

EI 60           (a←b)

 

REI 90

EI 90

 

 

R 90

 

F 90 B

 

Požarno obstojna

F 90-AB

F 90-A

F 120-B, F 120-AB,

F 120-A

F 180-B, F 180-AB,

F 180-A

R 90             

 

REI 30 RE

EI 90

E 90 E 30   (i→o)

EI 90           (a←b)

 

REI 120

 

 

R 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilji in zahteve za ukrepe varstva pred požarom

 • kKlasifikacija gradbenih materialov (glej preglednico 2.5) glede mesta gradnje v posameznih pogojih (DIN 4102 - 1, DIN EN 13501 - 1, Evro razredi)
 • zahtevana požarna odpornost razreda (glej preglednico 2.6) strukture fasade glede na lokacijo in gradnjo v specifičnih pogojih (DIN 4102 - 2, DIN EN 13501 - 2 in - 3)

I.K.Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje