Ogrevanje

Izdelava cevnih lokov

Izdelava cevnih lokov iz jeklenih cevi pomeni za instalaterja izziv, ki včasih diši po umetnosti


Nove cevi oziroma cevni loki iz plastike, bakra in drugih surovin vse bolj izpodrivajo cevne instalacije iz jeklenih cevi. Toda, še vedno je potrebno, in še kar nekaj časa bo tako, da bo potrebno določene cevne razvode izvajati s trdnejšimi materiali. Zato je prav, da ohranjamo znanje, ki je še ne dolgo tega veljalo za prepotrebno.

Cevni lok paralelne instalacije

Kadar vgrajujemo cevni razvod z več vzporedno vodenimi cevmi eno poleg druge, se skoraj vedno soočamo z istim vprašanjem, kako cevni razvod izvesti? Skoraj vedno pa ostaja isti odgovor, četudi so cevi enakega ali različnega preseka, in sicer:

a)   Če se odločimo, da so na vseh ceveh enaki upogibni polmeri, nastane med loki relativno velik       razmik, kar je lahko na videz tudi moteče. - slika 1

b)   V kolikor pa želimo, da so cevi speljane paralelno tudi v zavojih, moramo izvesti različno velike polmere. - slika 2  

Izvedba cevnega loka z enakim upogibnim polmerom

Pri obravnavanem primeru slika 1 zarišemo mero za cevni razmik 120 mm in upogibni polmer 100 mm.

Nato nadaljujemo po sledečem primeru:

Cev I

  1. Na steno ležeče cevi zarišemo želeno mero in jo označimo kot točko M.
  2. Nazaj od točke M izmerimo in zarišemo potrebno dolžino ter vzamemo točko a kot začetek polmera.  
  3. Od začetne točke a, ki šteje za začetek upogiba loka, se zariše skupna dolžina, ki je potrebna za upogib loka. Določi se z enačbo 1.
Enačba 1
Enačba 1

Cev II

  1. Pri zarisovanju naslednje daljše cevi II na želeno mero in z istim razmikom 120 mm, prenesemo točko M na cev II.  
  2. Od točke M merimo polmer r nazaj, tako določimo začetek upogiba. Iz točke a zarišemo dolžino upogiba. V enačbi 2 je prikazan primer izračuna.
Enačba 2
Enačba 2

Cev III

  1. Če želimo podaljšati polmer na želeno mero in obdržati enak razmik, izvedemo to enako kot pri opisanem primeru za cev II.  
  2. Od točke M merimo polmer vedno nazaj in prenesemo znano dolžino na začetek dolžine loka za upogib.

Pri tem postopku dobimo vse cevne loke z enakim upogibnim polmerom in enake dolžine upogibov. Točka M in začetna upogibna točka a na cevi sta skupaj s cevnim razmikom vrinjeni druga proti drugi. 

Slika 1 - Sprememba smeri pri paralelni instalaciji in enakem polmeru cevnega loka 

Cevni loki z enakim izhodiščem polmera

Cevni razvod lahko izvedemo tudi z vzporednimi cevnimi loki, kot je prikazano na sliki 2. Pri takšnih izvedbah imajo cevni loki isto središčno točko in odgovarjajočo ustrezno dolžino polmera. Polmer in dolžina loka se za vsak lok izračuna drugače.

Cev I

Izračun želene mere in s tem točke M:

   - Začetek cevi do kota stene                                    180 mm

   - Razdalja cevi I od zidu                                           120 mm

                                                                                -------------

   - Želena mera do sredine cevi                                   300 mm

Za cev I je upogibni polmer r = 100 mm. Dolžina upogiba se zariše kot je prikazano na sliki 1. V enačbi 3 je prikazano, kako se izračuna upogibni polmer.

Enačba 3
Enačba 3

Cev II

Želena mera je za cevni razmik daljša, in znaša 300 + 120 = 420 mm.

Upogibni polmer znaša 100   +   120  =   220 mm.

Dolžino upogiba loka lahko izračunamo kot je prikazano v enačbi 4.

Enačba 4
Enačba 4

Cev III

Mera cevnega razmika znaša: 420 + 120 = 540 mm; upogibnega polmera pa

220     +   120  =   340 mm.

Dolžina upogiba polmera se izračuna po enačbi 5.

Enačba 5
Enačba 5

Kot jevideti na sliki 2, je pri vseh ceveh začetek upogiba a na enaki višini. Pri zarisovanju loka za cev I ugotovimo, da se lok začne v točki a in da se dolžina upogiba za naslednjo cev prenese od tu, ne da bi se najprej določila točka M.

Slika 2 - Sprememba smeri pri paralelni instalaciji in pri enaki upogibni točki
Slika 2 - Sprememba smeri pri paralelni instalaciji in pri enaki upogibni točki

V praksi ima zaradi enostavnejše izvedbe prednost prvi primer. Cevni loki iz drugega primera so na oko videti lepši, vendar jih je veliko težje izdelati in se izvajajo le do premera cevi Ø32. Večje dimenzije se izvajajo z varilnimi loki. Pri izdelavi lokov z podaljšanim polmerom je najbolje opraviti s pomočjo pločevinaste šablone, ki jo položimo v notranji del loka. Pri izdelavi velikih radiusov je najbolje, da se lok zariše s pomočjo vrvice in krede na tla.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje